• آیین نامه ها
  •  فقط با ارائه کارت شناسایی ( کارت دانشجویی وکارت ملی) کتاب به امانت داده می شود.
   
  •  اگر به کتاب امانتی خسارتی وارد گردد و یا کتاب مفقود گردد، امانت گیرنده کتاب موظف است عین کتاب را عودت نماید.
   
  •  تمدید کتاب به صورت حضوری تا زمانی که کتاب توسط شخص دیگری رزرو نشده باشد حداکثر تا دوبار امکان پذیر است.
   
  •  چنانچه عضو سه نوبت درتحویل مواد کتابخانه ای تاخیر داشته باشد، مرحله اول اخطار داده می شود، مرتبه دوم ازخدمات کتابخانه ای محروم می گردد ودر مرحله سوم عضویت فرد باطل می شود ومیزان جریمه دیرکرد درتحویل کتاب طبق آئین نامه است.
   
  •  منابعی که دربخش مرجع هرکتابخانه نگهداری می شوند، نشریات ادواری، نسخ خطی، کتاب نایاب، پایان نامه ها وسی دی های مربوط به آن ها ازمنابع مستثنی از امانات است.

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵